Menu
Your Cart
Bądź aktywnym zleceniodawcą NGLT, aby utrzymać status klubowicza! (90-dniowy okres bez zleceń powoduje wypisanie z konkursu)

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU NORTHCLUB

 • 1 Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie Konkursu otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:

 1. NORTHGATE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA – Organizator Konkursu NORTHCLUB
 2. Uczestnik – osoba fizyczna, która dokonała zgłoszenia do udziału w Konkursie NORTHCLUB, zaakceptowała Regulamin i otrzymała potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie NORTHCLUB.
 3. Karta Premiowa Sodexo – karta typu Mastercard wydana Uczestnikowi Konkursu służąca do wymiany Punktów na zasilenie na karcie.
 4. Karta NORTHCLUB – karta wydana Uczestnikowi Konkursu służąca identyfikacji oraz potwierdzeniu rejestracji w Konkursie, a także do wymiany Punktów na Nagrody.
 5. Sodexo – Sodexo Benefits and Rewards Services Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 25, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000033826, o kapitale zakładowym w wysokości 3 000 000 zł, NIP 522-23-57-343, podmiot, który współpracuje z NORTHGATE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, w tym oferuje Uczestnikom Kartę Premiową Sodexo.
 6. Nagroda – korzyść przewidziana w Konkursie NORTHCLUB, otrzymana w zamian za uzyskane Punkty.
 7. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Konkursie NORTHCLUB przyznawane Uczestnikom z tytułu zakupu usług, na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.
 8. Saldo Punktowe – liczba Punktów, które Uczestnik zebrał z tytułu uczestnictwa w Konkursie NORTHCLUB, w tym za zakupu usług, na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.
 9. Formularz Uczestnika – formularz składany w formie papierowej lub elektronicznej na stronie WWW.NORTHCLUB.PL przez osobę przystępującą do Konkursu NORTHCLUB, zawierający dane osobowe Uczestnika, akceptację przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.
 10. Kontrahent – podmiot, który dokonuje u NORTHGATE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zakupu usług, przy czym może to być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, bądź spółka prawa handlowego.
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 12. Operator – jeden z Organizatorów, który obsługuje pozyskanego Kontrahenta.
 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu NORTHCLUB jest NORTHGATE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Pruszczu Gdańskim ul. Nowowiejskiego 24a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000687531 REGON: 367821853 NIP: 6040186712.
 2. Northgate Logistics jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.
 3. Konkurs obejmuje usługi spedycyjne świadczone przez Organizatora.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i UE.
 5. Konkurs prowadzony jest od dnia 25.03.2019 i trwa przez okres 5 lat tj. do dnia 24.03.2024 rok. Konkurs składa się z etapów trwających po 14 dni każdy.
 6. W czasie trwania Konkursu Uczestnicy rywalizują ze sobą, który z Uczestników w czasie trwania etapu Konkursu zleci Organizatorowi we własnym imieniu bądź w imieniu Kontrahenta usługi transportowe o najwyższej wartości netto. Uczestnik, który uzbiera najwięcej punktów w czasie trwania danego etapu Konkursu ma prawo do największej nagrody.
 7. Organizator może odwołać Konkurs w każdym czasie, informując Uczestników o planowanym odwołaniu i dacie zakończenia Konkursu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 8. Poprzez organizację Konkursu Organizator nie zamierza utrudniać dostępu do rynku innym podmiotom oferującym usługi odpowiadające rodzajowo usługom Organizatora, w szczególności warunki udziału w Konkursie i warunki zdobywania nagród w Konkursie nie są w żaden sposób uzależnione od ilości usług zakupionych u innych podmiotów, które zamówi Uczestnik Konkursu zarówno w czasie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu.
 • 3 Warunki przystąpienia do Konkursu NORTHCLUB
 1. Uczestnikami Konkursu NORTHCLUB, mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, , przy czym każdy Uczestnik musi spełniać jeden z poniższych warunków:
 2. prowadzić działalność gospodarczą oraz współpracować z Organizatorem i w ramach tej współpracy zlecać mu organizację transportu,
 3. być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej u Kontrahenta Organizatora i posiadać, o ile jest to wymagane przez Kontrahenta, zgodę Kontrahenta na udział ww. Konkursie.
 4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu NORTHCLUB jest:
 5. dokonanie przez Kontrahenta w Northgate Logistics zakupu usług, których zakup premiowany jest Punktami,
 6. prawidłowe wypełnienie Formularza Uczestnika. Formularz Uczestnika powinien zawierać, co najmniej imię i nazwisko, wskazanie firmy Kontrahenta , adres dla doręczeń (w tym doręczeń Nagród), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, akceptację Regulaminu Konkursu NORTHCLUB, akceptację Regulaminu Sodexo oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na udostępnienie danych do Sodexo oraz do Banku ,
 7. posiadania niezbędnych zgód na udział w konkursie opisanych powyżej.
 8. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych w celu przystąpienia do Konkursu w Formularzu Uczestnik powinien w ciągu 14 dni od daty zmiany powiadomić o tym Northgate Logistics. Northgate Logistics nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje braku zgłoszenia zmiany danych przez Uczestnika.
 9. Northgate Logistics nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
 10. Każdy Uczestnik przystępując do Konkursu jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Kontrahenta Organizatora na jego uczestnictwo, jeśli ze stosunków, którymi Uczestnik jest związany z Kontrahentem Organizatora wynika, iż uczestnictwo w tego typu Konkursach w wymaga takiej zgody.
 11. Po rejestracji w Konkursie Uczestnik otrzymuje potwierdzenie uczestnictwa (Kartę NORTHCLUB), która służy identyfikacji Uczestnika w Konkursie oraz rejestracji Punktów uzyskiwanych przez Uczestnika. Karta zostanie przekazana Uczestnikowi za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierem. Karta uprawnia Uczestnika do dokonywania wszelkich czynności przewidzianych niniejszym Regulaminem, a w szczególności do gromadzenia punktów, wymiany punktów na Nagrody, do aktualizacji danych osobowych, wyrażenia/cofnięcia zgody na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną, do składania reklamacji. Wydana Uczestnikowi Karta pozostaje własnością Northgate Logistics.
 12. Uczestnictwo w Konkursie jest ważne przez okres 3 miesięcy od ostatniego zarejestrowanego zlecenia wykonania zakupionej usługi od Northgate Logistics tzn. przerwa w zakupie usług realizowanych przez Northgate Logistics nie powinna być dłuższa niż 3 miesiące by uczestniczyć w Konkursie. Niedopuszczalne jest przenoszenie przez Uczestnika punktów ze swojego Salda Punktowego na Saldo Punktowe innego Uczestnika. Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę NORTHCLUB w tym samym czasie. W przypadku, gdy Uczestnik posiada więcej niż jedną Kartę NORTHCLUB, Northgate Logistics uprawniony jest do unieważnienia wszystkich Kart tego Uczestnika, co oznacza anulowanie Salda Punktowego przypisanego do wszystkich potwierdzeń uczestnictwa.
 13. Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych na potrzeby realizacji Konkursu oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, , akceptację Regulaminu Sodexo oraz wyraża zgodę na udostępnienie danych do Sodexo oraz do Banku
 14. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
 15. Uczestnik może przystąpić do Konkursu w dowolnym momencie jego trwania.
 • 4.Zasady udziału w Konkursie
 1. Konkurs polega na tym, że Uczestnicy w danym etapie Konkursu rywalizują ze sobą, który z Uczestników w czasie trwania etapu Konkursu zleci Organizatorowi we własnym imieniu bądź w imieniu Kontrahenta usługi transportowe o najwyższej wartości netto.
 2. Organizator za pośrednictwem swoich pracowników dokumentuje wartość zamówień usług Organizatora dokonanych przez poszczególnych Uczestników Konkursu na podstawie własnej dokumentacji sprzedażowej (raporty sprzedażowe, faktury).
 3. Warunkiem uwzględnienia w Konkursie zamówień złożonych przez Uczestnika jest ich opłacenie w czasie trwania danego etapu Konkursu. Zamówienia anulowane lub nieopłacone nie będą uwzględniane w Konkursie.
 4. Uczestnik otrzymuje Punkty za zakup usług Organizatora.
 5. Punkty są naliczane od kwot netto opłaconej faktury wystawionej firmie zatrudniającej Uczestnika lub firmie Uczestnika za zakupione usługi od Northgate Logistics. Za każdą opłaconą fakturę Uczestnik otrzymuje liczbę punktów wynoszącą 1% wartości faktury netto.
 6. Klient po zrealizowaniu trzech zleceń i zapisaniu się do Konkursu NORTHCLUB otrzyma VOUCHER dający możliwość naliczenia rabatu po zrealizowaniu transportu.
 7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Punkty zostały przyznane za niedokonane faktycznie zakupy usług lub też osobom nieuprawnionym do ich zbierania w myśl niniejszego Regulaminu, następuje wstrzymanie możliwości wymiany Punktów do wyjaśnienia sprawy. Wstrzymanie możliwości wymiany Punktów dotyczy jedynie Punktów, co, do których istnieje uzasadnione podejrzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Konsekwencje naruszenia Regulaminu określa § 10 pkt 3.
 8. Punkty przyznawane w Konkursie można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 9. W terminie 14 dni od dnia zakończenia danego etapu Konkursu, Organizator ustali jego wyniki, w oparciu o posiadaną dokumentację sprzedażową. W przypadku wygranej Uczestnika Organizator będzie informować o tym fakcie indywidualnie każdego zwycięskiego Uczestnika przy pomocy danych kontaktowych, o których mowa w §3 pkt 2 litera b) Regulaminu.
 • 5. Wymiana Punktów
 1. Punkty mogą być wymienione przez Uczestników wyłącznie na następujące Nagrody: kartę Premiową Sodexo z zasileniem, jako rabat do faktury za zrealizowane zlecenie, wsparcie dla instytucji charytatywnej wskazanej przez Uczestnika, które posiadają status OPP, Gadżety firmowe Northgate Logistics.
 2. Punkty przyznawane w Konkursie nie mogą być wymieniane na gotówkę. Punkty mogą być wymienione wyłącznie na Nagrody określone w pkt 1 powyżej.
 3. Karta Premiowa Sodexo z zasileniem zostanie przesłana Uczestnikowi na adres wskazany przez Uczestnika wraz z egzemplarzem Regulaminu Użytkowania Karty. Uczestnik zobowiązuje się korzystać z karty zgodnie z ww. Regulaminem Użytkowania Karty. Karta Premiowa Sodexo identyfikuje wydawcę oraz uprawnia do dokonania zapłaty za zakupy. Karta Premiowa Sodexo pozostaje własnością jej wydawcy. Karta Premiowa Sodexo jest aktywna przez okres 2 lat od dnia jej wystawienia. . W przypadku zgubienia, kradzieży lub innej utraty posiadania Karty oraz w razie ujawnienia danych Karty osobie nieuprawnionej Uczestnik lub posiadacz Karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt telefonicznie do Centrum Obsługi Sodexo (tel.22 535 11 11), adres mailowy info.svc.pl@sodexo.com lub w inny sposób określony przez Regulamin Użytkowania Karty, celem jej zastrzeżenia. Wszelkie inne problemy z Kartą, Uczestnik lub jej posiadacz zgłasza do wydawcy Karty.
 4. W związku z otrzymaną Nagrodą Operator danego Kontrahenta wyasygnuje dodatkowo kwotę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody, która nie zostanie wydana Uczestnikowi, ale Operator potrąci ją przed wydaniem Nagrody i odprowadzi tytułem podatku od wygranej w konkursie do właściwego urzędu skarbowego. Operator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wygranej (Nagrody) uzyskanej przez Uczestnika. Element pieniężny Nagrody nie zostanie w związku z tym wydany takiemu Uczestnikowi, lecz zostanie on przeznaczony na uiszczenie należnego od Uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i upoważniają właściwego Operatora do dokonania stosownego potrącenia.
 5. Uczestnik nie może wymienić Punktów na ekwiwalent pieniężny.
 6. Wymiana Punktów na Nagrodę powoduje obniżenie Salda Punktowego Uczestnika.
 7. W momencie wymiany Punktów na Nagrody Uczestnik musi prowadzić działalność gospodarczą lub być faktycznie aktywnym pracownikiem/ zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej Kontrahenta Northgate Logistics. Uczestnik który nie pracuje w firmie Kontrahenta na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej bądź nie prowadzi działalności gospodarczej we własnym imieniu ma możliwość wymiany punktów na nagrody w ciągu 30 dni od zakończenia danego etapu konkursu.
 8. Nagrody wymienione w pkt 1 będą realizowane w terminie 14 dni od dnia ustalenia prawa do Nagrody.
 9. Zamówienie lub bezpośredni odbiór Nagrody przez Uczestnika uznawany jest za oświadczenie Uczestnika, że jest uprawniony do odbioru Nagrody zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 1. Przy zamówieniu przesłania Nagrody pod adres podany przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia tego adresu.
 2. Northgate Logistics nie ponosi odpowiedzialności za realizację zamówienia Nagrody, gdy nie jest możliwe doręczenie Nagrody pod adres Uczestnika wskazany zgodnie z postanowieniami pkt 8 powyżej.
 3. Przy odbiorze Nagrody Uczestnik składa podpis na pokwitowaniu odbioru Nagrody, zgodny z podpisem złożonym na Formularzu Uczestnika.
 4. Przy odbiorze Nagrody Uczestnik może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości.
 5. Northgate Logistics zastrzega sobie prawo zmian wartości punktowych przypisanych do usług zamówionych w Northgate Logistics. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej WWW.NORTHCLUB.PL.
 6. Northgate Logistics zastrzega sobie prawo do zmiany, czasowego wstrzymania wydawania lub wycofania Nagród w Konkursie NORTHCLUB, z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie przez pracowników Northgate Logistics. W przypadku, gdyby brak zamówionej przez Uczestnika Nagrody ujawnił się dopiero po ww. zmianie Uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie i może zdecydować, czy wybiera Nagrodę substytutywną czy zwrot równowartości punktowej za zamówioną Nagrodę.
 • 6. Biuro Obsługi Klienta
 1. Informacje dotyczące Konkursu NORTHCLUB można otrzymać telefonicznie lub za pomocą email na adres: bok@northclub.pl lub w Biurze siedziby Northgate Logistics w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Nowowiejskiego 24a, 83-000 Pruszcz Gdański.
 2. W celu zabezpieczenia interesów Uczestników, zastrzega się prawo do zadawania pytań w celu identyfikacji Uczestnika podczas rozmowy telefonicznej. W przypadku odmowy podania informacji identyfikacyjnej, Northgate Logistics nie jest zobowiązany do traktowania osoby kontaktującej się, jako Uczestnika i udzielenia informacji.
 3. Organizator – NORTHGATE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA udostępnia Uczestnikom wspólną dla każdego z Organizatorów Stronę Internetową https://northclub.pl/, na której publikowany jest Regulamin Konkursu NORTHCLUB.
 4. Organizator zastrzega możliwość czasowej niedostępności Strony Internetowej w całości lub w części jej funkcjonalności przez określony czas.
 • 7. Odpowiedzialność Organizatora
 1. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości przysługującej Nagrody .
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym poczty polskiej, kurierów, oraz za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych i serwisów, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia do udziału w Konkursie NORTHCLUB. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników poprzez usunięcie Zgłoszenia takiego Uczestnika, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
 5. prowadzą działania sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami,
 6. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, które godzą w ich wizerunek;
 7. nie posiada wymaganych zgód określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 8. Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Konkursu
 1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu (w szczególności dotyczące sposobu przyznawania Punktów oraz wymiany Punktów na Nagrody) mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu pisemnie na adres Northgate Logistics, za pomocą elektronicznego formularza na Stronie Internetowej oraz droga listowną.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi którego dotyczy dana reklamacja.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres dla doręczeń, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Decyzja Northgate Logistics w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Northgate Logistics zostanie powiadomiony pisemnie, lub za pomocą e-maila, w tym również komunikatu na skrzynkę odbiorczą Strony Internetowej, w terminie 30 dni od złożenia przez niego reklamacji.
 5. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie.
 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Zasady każdego z etapu Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
 2. Northgate Logistics zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Konkursu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na WWW.NORTHCLUB.PL.
 3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie NORTHCLUB w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie, które następnie powinno zostać wysłane do tej siedziby Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Northgate Logistics niezwłocznie usunie dane osobowe Uczestnika udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu NORTHCLUB.
 4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Northgate Logistics uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie łącznie z utratą zgromadzonych punktów przez Uczestnika.
 5. Northgate Logistics zastrzega sobie prawo zakończenia Konkursu NORTHCLUB w każdym czasie, przy czym Northgate Logistics poinformuje o zakończeniu konkursu z wyprzedzeniem wynoszącym 14 dni. Punkty zebrane przez Uczestników nie wymienione na Nagrody w trakcie trwania Konkursu NORTHCLUB zostaną anulowane z dniem zakończenia Konkursu i nie podlegają wymianie na Nagrody. Zamówienia Nagród dokonane przed datą zakończenia Konkursu podlegają realizacji zgodnie z Regulaminem.
 6. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie NORTHCLUB nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
 7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 8. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Northgate Logistics oraz na Stronie Internetowej WWW.NORTHCLUB.PL.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2019 r.
 • 10. Dane osobowe
 1. Akceptując niniejszy Regulamin Konkursu NORTHCLUB Uczestnik w sposób świadomy i dobrowolny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Formularzu Uczestnika przez spółkę Northgate Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000), przy ul. Nowowiejskiego 24a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII KRS, pod numerem 0000687531, REGON: 367821853, NIP: 6040186712 (dalej zwanym „Administratorem”), w celu uczestnictwa w Konkursie NORTHCLUB.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin Konkursu NORTHCLUB Uczestnik w sposób świadomy i dobrowolny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Formularzu Uczestnika przez Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Alior Bank SA w zakresie koniecznym do korzystania z Karty Premiowej Sodexo.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora w celu wzięcia udziału w Konkursie NORTHCLUB, w tym w szczególności w celu wydania Nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także w celu promocji, reklamy i marketingu produktów (towarów oraz usług) Administratora danych osobowych.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych, jakim jest marketing własnych produktów (towarów i usług) administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].
 5. Odbiorcą danych osobowych Uczestników jest Sodexo Benefits and Rewards Services Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, banki, podmioty zapewniające obsługę informatyczną dla Konkursu, firmy kurierskie, doradcy prawni i podatkowi Administratora, organy administracji publicznej, takie jak urzędy skarbowe, biura rachunkowe.
 6. Dane Uczestników nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie NORTHCLUB. W przypadku niepodania danych na potrzeby udziału w Konkursie NORTHCLUB udział Uczestnika w nim nie będzie możliwy. Brak zgody Uczestnika na otrzymywanie komunikacji o charakterze marketingowym uniemożliwi przesyłanie informacji o atrakcyjnych dla Uczestnika ofertach produktów (towarów lub usług).
 8. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
 9. imię i nazwisko,
 10. adres e-mail,
 11. numer telefonu,
 12. adres do korespondencji (wysyłki nagrody).
 13. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów, a także przez okres, przez który Administrator jest zobowiązany przechowywać dane na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. podatkowego czy rachunkowego) oraz przez okres niezbędny dla ustalania, dochodzenia, obrony ewentualnych roszczeń.
 14. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 15. Uczestnicy Konkursu NORTHCLUB posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 16. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 17. Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, w których mowa w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.