REGULAMIN KONKURSU NORTHCLUB  
 • 1 Definicje
  Terminy użyte w niniejszym Regulaminie Konkursu otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:
 1. NORTHGATE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA – Organizator Konkursu NORTHCLUB
 2. Uczestnik – osoba fizyczna, która dokonała zgłoszenia do udziału w Konkursie NORTHCLUB, zaakceptowała Regulamin i otrzymała potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie NORTHCLUB.
 3. Karta Premiowa Sodexo – karta typu Mastercard wydana Uczestnikowi Konkursu służąca do wymiany Punktów na zasilenie na karcie.
 4. Karta NORTHCLUB – karta wydana Uczestnikowi Konkursu służąca identyfikacji oraz potwierdzeniu rejestracji w Konkursie, a także do wymiany Punktów na Nagrody.
 5. Sodexo – Sodexo Benefits and Rewards Services Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 25, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000033826, o kapitale zakładowym w wysokości 3 000 000 zł, NIP 522-23-57-343, podmiot, który współpracuje z NORTHGATE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, w tym oferuje Uczestnikom Kartę Premiową Sodexo.
 6. Nagroda – korzyść przewidziana w Konkursie NORTHCLUB, otrzymana w zamian za uzyskane Punkty.
 7. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Konkursie NORTHCLUB przyznawane Uczestnikom z tytułu zakupu usług, na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.
 8. Saldo Punktowe – liczba Punktów, które Uczestnik zebrał z tytułu uczestnictwa w Konkursie NORTHCLUB, w tym za zakupu usług, na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.
 9. Formularz Uczestnika – formularz składany w formie papierowej lub elektronicznej na stronie WWW.NORTHCLUB.PL przez osobę przystępującą do Konkursu NORTHCLUB, zawierający dane osobowe Uczestnika, akceptację przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.
 10. Kontrahent – podmiot, który dokonuje u NORTHGATE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zakupu usług, przy czym może to być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, bądź spółka prawa handlowego.
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 12. Operator – jeden z Organizatorów, który obsługuje pozyskanego Kontrahenta.
 
 • 2 Postanowienia ogólne
 
 1. Organizatorem Konkursu NORTHCLUB jest NORTHGATE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Pruszczu Gdańskim ul. Nowowiejskiego 24a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000687531 REGON: 367821853 NIP: 6040186712.
 2. Northgate Logistics jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.
 3. Konkurs obejmuje usługi spedycyjne świadczone przez Organizatora.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i UE.
 5. Konkurs prowadzony jest od dnia 25.03.2019 i trwa przez okres 5 lat tj. do dnia 24.03.2024 rok. Konkurs składa się z etapów trwających po 14 dni każdy.
 6. W czasie trwania Konkursu Uczestnicy rywalizują ze sobą, który z Uczestników w czasie trwania etapu Konkursu zleci Organizatorowi we własnym imieniu bądź w imieniu Kontrahenta usługi transportowe o najwyższej wartości netto. Uczestnik, który uzbiera najwięcej punktów w czasie trwania danego etapu Konkursu ma prawo do największej nagrody.
 7. Organizator może odwołać Konkurs w każdym czasie, informując Uczestników o planowanym odwołaniu i dacie zakończenia Konkursu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 8. Poprzez organizację Konkursu Organizator nie zamierza utrudniać dostępu do rynku innym podmiotom oferującym usługi odpowiadające rodzajowo usługom Organizatora, w szczególności warunki udziału w Konkursie i warunki zdobywania nagród w Konkursie  nie są w żaden sposób uzależnione od ilości usług zakupionych u innych podmiotów, które zamówi Uczestnik Konkursu zarówno w czasie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu.
 
 • 3 Warunki przystąpienia do Konkursu NORTHCLUB
 
 1. Uczestnikami Konkursu NORTHCLUB, mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, , przy czym każdy Uczestnik musi spełniać jeden z poniższych warunków:
 2. prowadzić działalność gospodarczą oraz współpracować z Organizatorem i w ramach tej współpracy zlecać mu organizację transportu,
 3. być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej u Kontrahenta Organizatora i posiadać, o ile jest to wymagane przez Kontrahenta, zgodę Kontrahenta na udział ww. Konkursie.
 4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu NORTHCLUB jest:
 5. dokonanie przez Kontrahenta w Northgate Logistics zakupu usług, których zakup premiowany jest Punktami,
 6. prawidłowe wypełnienie Formularza Uczestnika. Formularz Uczestnika powinien zawierać, co najmniej imię i nazwisko, wskazanie firmy Kontrahenta , adres dla doręczeń (w tym doręczeń Nagród), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, akceptację Regulaminu Konkursu NORTHCLUB, akceptację Regulaminu Sodexo oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na udostępnienie danych do Sodexo oraz do Banku ,
 7. posiadania niezbędnych zgód na udział w konkursie opisanych powyżej.
 8. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych w celu przystąpienia do Konkursu w Formularzu Uczestnik powinien w ciągu 14 dni od daty zmiany powiadomić o tym Northgate Logistics. Northgate Logistics nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje braku zgłoszenia zmiany danych przez Uczestnika.
 9. Northgate Logistics nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
 10. Każdy Uczestnik przystępując do Konkursu jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Kontrahenta Organizatora na jego uczestnictwo, jeśli ze stosunków, którymi Uczestnik jest związany z Kontrahentem Organizatora wynika, iż uczestnictwo w tego typu Konkursach w wymaga takiej zgody.
 11. Po rejestracji w Konkursie Uczestnik otrzymuje potwierdzenie uczestnictwa (Kartę NORTHCLUB), która służy identyfikacji Uczestnika w Konkursie oraz rejestracji Punktów uzyskiwanych przez Uczestnika. Karta zostanie przekazana Uczestnikowi za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierem. Karta uprawnia Uczestnika do dokonywania wszelkich czynności przewidzianych niniejszym Regulaminem, a w szczególności do gromadzenia punktów, wymiany punktów na Nagrody, do aktualizacji danych osobowych, wyrażenia/cofnięcia zgody na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną, do składania reklamacji. Wydana Uczestnikowi Karta pozostaje własnością Northgate Logistics.
 12. Uczestnictwo w Konkursie jest ważne przez okres 2 miesięcy od ostatniego zarejestrowanego zlecenia wykonania zakupionej usługi od Northgate Logistics tzn. przerwa w zakupie usług realizowanych przez Northgate Logistics nie powinna być dłuższa niż 2 miesiące by uczestniczyć w Konkursie. Niedopuszczalne jest przenoszenie przez Uczestnika punktów ze swojego Salda Punktowego na Saldo Punktowe innego Uczestnika. Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę NORTHCLUB w tym samym czasie. W przypadku, gdy Uczestnik posiada więcej niż jedną Kartę NORTHCLUB, Northgate Logistics uprawniony jest do unieważnienia wszystkich Kart tego Uczestnika, co oznacza anulowanie Salda Punktowego przypisanego do wszystkich potwierdzeń uczestnictwa.
 13. Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych na potrzeby realizacji Konkursu oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, , akceptację Regulaminu Sodexo oraz wyraża zgodę na udostępnienie danych do Sodexo oraz do Banku
 14. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
 15. Uczestnik może przystąpić do Konkursu w dowolnym momencie jego trwania.
 
 • 4.Zasady udziału w Konkursie
 
 1. Konkurs polega na tym, że Uczestnicy w danym etapie Konkursu rywalizują ze sobą, który z Uczestników w czasie trwania etapu Konkursu zleci Organizatorowi we własnym imieniu bądź w imieniu Kontrahenta usługi transportowe o najwyższej wartości netto.
 2. Organizator za pośrednictwem swoich pracowników dokumentuje wartość zamówień usług Organizatora dokonanych przez poszczególnych Uczestników Konkursu na podstawie własnej dokumentacji sprzedażowej (raporty sprzedażowe, faktury).
 3. Warunkiem uwzględnienia w Konkursie zamówień złożonych przez Uczestnika jest ich opłacenie w czasie trwania danego etapu Konkursu. Zamówienia anulowane lub nieopłacone nie będą uwzględniane w Konkursie.
 4. Uczestnik otrzymuje Punkty za zakup usług Organizatora.
 5. Punkty są naliczane od kwot netto opłaconej faktury wystawionej firmie zatrudniającej Uczestnika lub firmie Uczestnika za zakupione usługi od Northgate Logistics. Za każdą opłaconą fakturę Uczestnik otrzymuje liczbę punktów wynoszącą 1% wartości faktury netto.
 6. Klient po zrealizowaniu trzech zleceń i zapisaniu się do Konkursu NORTHCLUB otrzyma VOUCHER dający możliwość naliczenia rabatu po zrealizowaniu transportu.
 7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Punkty zostały przyznane za niedokonane faktycznie zakupy usług lub też osobom nieuprawnionym do ich zbierania w myśl niniejszego Regulaminu, następuje wstrzymanie możliwości wymiany Punktów do wyjaśnienia sprawy. Wstrzymanie możliwości wymiany Punktów dotyczy jedynie Punktów, co, do których istnieje uzasadnione podejrzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Konsekwencje naruszenia Regulaminu określa § 10 pkt 3.
 8. Punkty przyznawane w Konkursie można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 9. W terminie 14 dni od dnia zakończenia danego etapu Konkursu, Organizator ustali jego wyniki, w oparciu o posiadaną dokumentację sprzedażową. W przypadku wygranej Uczestnika Organizator będzie informować o tym fakcie indywidualnie każdego zwycięskiego Uczestnika przy pomocy danych kontaktowych, o których mowa w §3 pkt 2 litera b) Regulaminu.
 
 • 5. Wymiana Punktów
 
 1. Punkty mogą być wymienione przez Uczestników wyłącznie na następujące Nagrody: kartę Premiową Sodexo z zasileniem, jako rabat do faktury za zrealizowane zlecenie, wsparcie dla instytucji charytatywnej wskazanej przez Uczestnika, które posiadają status OPP, Gadżety firmowe Northgate Logistics.
 2. Punkty przyznawane w Konkursie nie mogą być wymieniane na gotówkę. Punkty mogą być wymienione wyłącznie na Nagrody określone w pkt 1 powyżej.
 3. Karta Premiowa Sodexo z zasileniem zostanie przesłana Uczestnikowi na adres wskazany przez Uczestnika wraz z egzemplarzem Regulaminu Użytkowania Karty. Uczestnik zobowiązuje się korzystać z karty zgodnie z ww. Regulaminem Użytkowania Karty. Karta Premiowa Sodexo identyfikuje wydawcę oraz uprawnia do dokonania zapłaty za zakupy. Karta Premiowa Sodexo  pozostaje własnością jej wydawcy. Karta Premiowa Sodexo jest aktywna przez okres 2 lat od dnia jej wystawienia. . W przypadku zgubienia, kradzieży lub innej utraty posiadania Karty oraz w razie ujawnienia danych Karty osobie nieuprawnionej Uczestnik lub posiadacz Karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt telefonicznie do Centrum Obsługi Sodexo (tel.22 535 11 11), adres mailowy info.svc.pl@sodexo.com lub w inny sposób określony przez Regulamin Użytkowania Karty, celem jej zastrzeżenia. Wszelkie inne problemy z Kartą, Uczestnik lub jej posiadacz zgłasza do wydawcy Karty.
 4. W związku z otrzymaną Nagrodą Operator danego Kontrahenta wyasygnuje dodatkowo kwotę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody, która nie zostanie wydana Uczestnikowi, ale Operator potrąci ją przed wydaniem Nagrody i odprowadzi tytułem podatku od wygranej w konkursie do właściwego urzędu skarbowego. Operator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wygranej (Nagrody) uzyskanej przez Uczestnika. Element pieniężny Nagrody nie zostanie w związku z tym wydany takiemu Uczestnikowi, lecz zostanie on przeznaczony na uiszczenie należnego od Uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i upoważniają właściwego Operatora do dokonania stosownego potrącenia.
 5. Uczestnik nie może wymienić Punktów na ekwiwalent pieniężny.
 6. Wymiana Punktów na Nagrodę powoduje obniżenie Salda Punktowego Uczestnika.
 7. W momencie wymiany Punktów na Nagrody Uczestnik musi prowadzić działalność gospodarczą lub być faktycznie aktywnym pracownikiem/ zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej Kontrahenta Northgate Logistics. Uczestnik który nie pracuje w firmie Kontrahenta na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej bądź nie prowadzi działalności gospodarczej we własnym imieniu ma możliwość wymiany punktów na nagrody w  ciągu 30 dni od zakończenia danego etapu konkursu.
 8. Nagrody wymienione w pkt 1 będą realizowane w terminie 14 dni od dnia ustalenia prawa do Nagrody.
 9. Zamówienie lub bezpośredni odbiór Nagrody przez Uczestnika uznawany jest za oświadczenie Uczestnika, że jest uprawniony do odbioru Nagrody zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 1. Przy zamówieniu przesłania Nagrody pod adres podany przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia tego adresu.
 2. Northgate Logistics nie ponosi odpowiedzialności za realizację zamówienia Nagrody, gdy nie jest możliwe doręczenie Nagrody pod adres Uczestnika wskazany zgodnie z postanowieniami pkt 8 powyżej.
 3. Przy odbiorze Nagrody Uczestnik składa podpis na pokwitowaniu odbioru Nagrody, zgodny z podpisem złożonym na Formularzu Uczestnika.
 4. Przy odbiorze Nagrody Uczestnik może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości.
 5. Northgate Logistics zastrzega sobie prawo zmian wartości punktowych przypisanych do usług zamówionych w Northgate Logistics. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej WWW.NORTHCLUB.PL.
 6. Northgate Logistics zastrzega sobie prawo do zmiany, czasowego wstrzymania wydawania lub wycofania Nagród w Konkursie NORTHCLUB, z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie przez pracowników Northgate Logistics. W przypadku, gdyby brak zamówionej przez Uczestnika Nagrody ujawnił się dopiero po ww. zmianie Uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie i może zdecydować, czy wybiera Nagrodę substytutywną czy zwrot równowartości punktowej za zamówioną Nagrodę.
 
 • 6. Biuro Obsługi Klienta
 
 1. Informacje dotyczące Konkursu NORTHCLUB można otrzymać telefonicznie lub za pomocą email na adres: bok@northclub.pl lub w Biurze siedziby Northgate Logistics w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Nowowiejskiego 24a, 83-000 Pruszcz Gdański.
 2. W celu zabezpieczenia interesów Uczestników, zastrzega się prawo do zadawania pytań w celu identyfikacji Uczestnika podczas rozmowy telefonicznej. W przypadku odmowy podania informacji identyfikacyjnej, Northgate Logistics nie jest zobowiązany do traktowania osoby kontaktującej się, jako Uczestnika i udzielenia informacji.
 3. Organizator – NORTHGATE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA udostępnia Uczestnikom wspólną dla każdego z Organizatorów Stronę Internetową https://northclub.pl/, na której publikowany jest Regulamin Konkursu NORTHCLUB.
 4. Organizator zastrzega możliwość czasowej niedostępności Strony Internetowej w całości lub w części jej funkcjonalności przez określony czas.
 
 • 7. Odpowiedzialność Organizatora
 
 1. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości przysługującej Nagrody .
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym poczty polskiej, kurierów, oraz za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych i serwisów, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia do udziału w Konkursie NORTHCLUB. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników poprzez usunięcie Zgłoszenia takiego Uczestnika, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
 5. prowadzą działania sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami,
 6. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, które godzą w ich wizerunek;
 7. nie posiada wymaganych zgód określonych w niniejszym Regulaminie.
   
 • 8. Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Konkursu
 
 1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu (w szczególności dotyczące sposobu przyznawania Punktów oraz wymiany Punktów na Nagrody) mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu pisemnie na adres Northgate Logistics, za pomocą elektronicznego formularza na Stronie Internetowej oraz droga listowną.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi którego dotyczy dana reklamacja.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres dla doręczeń, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Decyzja Northgate Logistics w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Northgate Logistics zostanie powiadomiony pisemnie, lub za pomocą e-maila, w tym również komunikatu na skrzynkę odbiorczą Strony Internetowej, w terminie 30 dni od złożenia przez niego reklamacji.
 5. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie.
 
 • 9. Postanowienia końcowe
 
 1. Zasady każdego z etapu Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
 2. Northgate Logistics zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Konkursu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na WWW.NORTHCLUB.PL.
 3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie NORTHCLUB w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie, które następnie powinno zostać wysłane do tej siedziby Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Northgate Logistics niezwłocznie usunie dane osobowe Uczestnika udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu NORTHCLUB.
 4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Northgate Logistics uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie łącznie z utratą zgromadzonych punktów przez Uczestnika.
 5. Northgate Logistics zastrzega sobie prawo zakończenia Konkursu NORTHCLUB w każdym czasie, przy czym Northgate Logistics poinformuje o zakończeniu konkursu z wyprzedzeniem wynoszącym 14 dni. Punkty zebrane przez Uczestników nie wymienione na Nagrody w trakcie trwania Konkursu NORTHCLUB zostaną anulowane z dniem zakończenia Konkursu i nie podlegają wymianie na Nagrody. Zamówienia Nagród dokonane przed datą zakończenia Konkursu podlegają realizacji zgodnie z Regulaminem.
 6. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie NORTHCLUB nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
 7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 8. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Northgate Logistics oraz na Stronie Internetowej WWW.NORTHCLUB.PL.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2019 r.
 
 • 10. Dane osobowe
 
 1. Akceptując niniejszy Regulamin Konkursu NORTHCLUB Uczestnik w sposób świadomy i dobrowolny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Formularzu Uczestnika przez spółkę Northgate Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000), przy ul. Nowowiejskiego 24a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII KRS, pod numerem 0000687531, REGON: 367821853, NIP: 6040186712 (dalej zwanym „Administratorem”), w celu uczestnictwa w Konkursie NORTHCLUB.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin Konkursu NORTHCLUB Uczestnik w sposób świadomy i dobrowolny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Formularzu Uczestnika przez Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Alior Bank SA w zakresie koniecznym do korzystania z Karty Premiowej Sodexo.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora w celu wzięcia udziału w Konkursie NORTHCLUB, w tym w szczególności w celu wydania Nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także w celu promocji, reklamy i marketingu produktów (towarów oraz usług) Administratora danych osobowych.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych, jakim jest marketing własnych produktów (towarów i usług) administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].
 5. Odbiorcą danych osobowych Uczestników jest Sodexo Benefits and Rewards Services Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, banki, podmioty zapewniające obsługę informatyczną dla Konkursu, firmy kurierskie, doradcy prawni i podatkowi Administratora, organy administracji publicznej, takie jak urzędy skarbowe, biura rachunkowe.
 6. Dane Uczestników nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie NORTHCLUB. W przypadku niepodania danych na potrzeby udziału w Konkursie NORTHCLUB udział Uczestnika w nim nie będzie możliwy. Brak zgody Uczestnika na otrzymywanie komunikacji o charakterze marketingowym uniemożliwi przesyłanie informacji o atrakcyjnych dla Uczestnika ofertach produktów (towarów lub usług).
 8. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
 9. imię i nazwisko,
 10. adres e-mail,
 11. numer telefonu,
 12. adres do korespondencji (wysyłki nagrody).
 13. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów, a także przez okres, przez który Administrator jest zobowiązany przechowywać dane na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. podatkowego czy rachunkowego) oraz przez okres niezbędny dla ustalania, dochodzenia, obrony ewentualnych roszczeń.
 14. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 15. Uczestnicy Konkursu NORTHCLUB posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 16. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 17. Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, w których mowa w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych.
    Dnia 9 listopada 2021 roku         —————————————————————————————————————————- POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Cel Niniejsza Polityka ma na celu ustanowienie ogólnych zasad postępowania z danymi osobowymi przez NORTHGATE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Pruszczu Gdańskim ul. Nowowiejskiego 24a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000687531 REGON: 367821853 NIP: 6040186712 w zgodzie z wymogami wynikającymi z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. 2. Zakres stosowania 2.1. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru danych. 2.2. Niniejsza Polityka znajduje zastosowanie do wszystkich operacji przetwarzania danych osobowych prowadzonych przez Spółkę, niezależnie od tego czy występuje ona jako administrator danych czy podmiot przetwarzający, 2.3. Niniejszą Politykę należy stosować zawsze gdy pracownicy Spółki przetwarzają dane osobowe, bez uszczerbku dla procedur szczegółowych, które znajdują zastosowanie w określonych w nich przypadkach. 3. Ograniczenia 3.1. Niniejsza Polityka nie stanowi zbioru wszystkich przepisów Rozporządzenia 679/2016/UE mogących mieć zastosowanie do Spółki, natomiast jest praktycznym przewodnikiem po najważniejszych obowiązkach wynikających z ww. aktu. 4. Postanowienia ogólne 4.1. Wszystkie pojęcia użyte w niniejszej Polityce mają znaczenie nadane im w Rozporządzeniu 679/2016/UE, a w szczególności: a) „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; b) „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; c) „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania; d) „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora; 4.2. Osobą odpowiedzialną za należyte stosowanie niniejszej Polityki jest administrator danych osobowych. 5. Reguły przetwarzania danych osobowych przez Spółkę 5.1. W przypadku przetwarzania danych osobowych w charakterze administratora Spółka: a) posiada jedną z podstaw przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 6 lub art. 9 Rozporządzenia 679/2016/UE; b) jest w stanie wykazać, że legitymuje się przesłanką o której mowa w punkcie a); c) w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą przekazuje tej osobie wszelkie informacje, o których mowa w art. 13 RODO. Obowiązek ten jest spełniany w momencie pozyskania danych; d) w przypadku zbierania danych osobowych z innego źródła niż osoba, której dane dotyczą, Spółka przesyła indywidualnie tej osobie wszelkie informacje o których mowa w art. 14 RODO w terminie 30 dni od pozyskania tych danych. W przypadku gdy dane mają być wykorzystane do komunikacji z osobą albo jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – termin przekazania danych może ulec wydłużeniu (lub skróceniu) do momentu, odpowiednio pierwszej komunikacji z klientem albo pierwszego ujawnienia danych; e) na etapie planowanie operacji przetwarzania danych, Spółka dokłada szczególnych starań aby cel przetwarzania był sformułowany w sposób jasny, a dane były zbierane jedynie w takim zakresie jaki jest niezbędny do osiągnięcia ww. celu przetwarzania. Jednocześnie Spółka ocenia ryzyko jakie przetwarzanie może powodować w odniesieniu do osób, których dane dotyczą; f) w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych Spółka zgłasza to naruszenie organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin. Jeżeli naruszenie to może powodować wysokie ryzyko dla praw lub wolności osób fizycznych, Spółka zawiadamia bez zbędnej zwłoki również osobę, której dotyczy to naruszenie; g) przeprowadza ocenę skutków dla ochrony danych, zgodnie z art. 35 RODO jeżeli ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzanie z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych; h) jeżeli ocena, o której mowa w punkcie 4.1. g) wykaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby administrator nie zastosował środków w celu zminimalizowania tego ryzyka, to przed rozpoczęciem przetwarzania administrator konsultuje się z organem nadzorczym. 5.2. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w charakterze podmiotu przetwarzającego, Spółka posiada umowę powierzenia przetwarzania danych podpisaną z administratorem, który zleca operacje przetwarzania, zawierającą wszystkie elementy wymienione w art. 28 RODO oraz ściśle się do niej stosuje. 5.3. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Spółka wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarza, tak aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. 5.4. Każda osoba zatrudniona przez Spółkę, która ma dostęp do danych osobowych posiada pisemne upoważnienie do przetwarzania, w którym wskazano których operacji przetwarzania ono dotyczy. 5.5. Spółka prowadzi rejestr czynności przetwarzania, który obejmuje informacje wskazane w punkcie 30 ust. 5 Rozporządzenia. 5.6. W przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, tj. nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG – obejmującego państwa Unii Europejskiej, Norwegię, Islandię i Liechtenstein), co do którego nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej w której stwierdzono, że określone państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony w rozumieniu Rozporządzenia 679/2016/UE Spółka zawiera z podmiotem z siedzibą w państwie trzecim, któremu przekazuje dane osobowe umowę, o której mowa w art. 46 lub 47 RODO, chyba, że legitymuje się jedną z przesłanek przekazania, o której mowa w art. 49 RODO. 5.7. Spółka przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad: a) legalności – oznaczającej spełnianie wszystkich wymogów prawa, w tym w szczególności posiadania jednej z podstaw przetwarzania, o których mowa w punkcie 4.1. litera a) niniejszej Polityki; b) rzetelności – wymagającej dopełnienia zgodności z prawem na każdym etapie przetwarzania; c) ograniczenia celu – co oznacza, że dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; d) minimalizacji danych – zgodnie z którą dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie w takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla osiągnięcia celu; e) ograniczonego czasu przechowywania (retencji danych) – nakazującej aby dane osobowe były przetwarzane jedynie tak długo jak jest to niezbędne dla osiągnięcia celu; f) prawidłowości – zgodnie z którą dane muszą być prawidłowe, tj. odpowiadać stanowi faktycznego oraz w miarę potrzeby aktualizowane; g) przejrzystości – charakter operacji przetwarzania wykonywanych przez Spółkę musi być jasny dla osób, których dane dotyczą; h) poufności danych oraz ich integralności – tj. zapewnienia aby dane nie zostały ujawnione osobom do tego nieupoważnionym; 5.8. Spółka musi być w stanie wykazać spełnienie przez siebie wymogów wynikając z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zgodnie z zasadą rozliczalności. 6. Obowiązki pracowników w zakresie przetwarzania danych osobowych 6.1. Każdy z pracowników zostaje zapoznany z niniejszą Polityką; 6.2. Każdy z pracowników mających dostęp do danych osobowych posiada pisemne upoważnienie do ich przetwarzania, określające jakich danych osobowych ono dotyczy; 6.3. W przypadku gdy pracownik wykorzystuje do przetwarzania danych osobowych sprzęt komputerowy dostarczony przez Spółkę, posiada on indywidualny login oraz hasło. Pracownik nie podaje swojego hasła innym osobom. 6.4. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie prywatnych urządzeń pracownika do przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Spółka, chyba że na podstawie odrębnie przyjętych zasad regulujących postępowanie z danymi osobowymi w takiej sytuacji. 6.5. W przypadku przetwarzania danych osobowych w formie papierowej pracownik przechowuje je w formie uniemożliwiającej do nich dostęp osobom nieupoważnionym, w szczególności zamyka je na klucz w przypadku gdy opuszcza swoje stanowisko pracy. 7. Przepisy końcowe 7.1. Pracownikom przypomina się o obowiązkach wynikających z niniejszej polityki co 1 rok. 7.2. Niniejsza polityka podlega regularnym przeglądom, nie rzadziej niż co 2 lata, mającym na celu dostosowanie jej do funkcjonowania Spółki. —————————————————————————————————————————- REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PREMIOWEJ SODEXO I. Postanowienia ogólne Paragraf 1
 1. Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady, formę i tryb świadczenia przez Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. usług polegających na udostępnianiu Klientom na ich zlecenie Kart w celu ich dalszego udostępniania Użytkownikom oraz prawa i obowiązki Klienta.
 2. Klient jest zobowiązany zapewnić, aby Użytkownik korzystał z Karty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. W związku z tym, że Karty wydawane są przez Bank na rzecz Sodexo na podstawie umowy o wydanie Kart przedpłaconych zawartej między Bankiem a Sodexo, Sodexo, jako posiadacz Kart zobowiązany jest do zapewnienia, że Karty są użytkowane zgodnie z postanowieniami wynikającymi z tejże umowy. W związku z tym niniejszy Regulamin odwołuje się w zakresie w nim określonym do wynikających z umowy między Bankiem a Sodexo praw i obowiązków Banku jako wydawcy Kart.
Paragraf 2 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Bank – Alior Bank Spółka Akcyjna; Karta – Karta Premiowa Sodexo typu Mastercard wydana przez Bank, której posiadaczem jest Sodexo; Sodexo – Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., ul Kłobucka 25, 02-699 Warszawa; Klient – osoba prawna, osoba fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, która zawarła z Sodexo Umowę o udostępnienie Kart; Środki Dostępne – kwota udostępniona przez Sodexo, na zlecenie Klienta, do której honorowane są Operacje przeprowadzane przy użyciu Karty; Użytkownik – osoba fizyczna, która została upoważniona przez Klienta do korzystania z Karty w ramach upoważnienia udzielonego Klientowi przez Sodexo; Mastercard – międzynarodowy system obsługi Operacji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych ze znakiem akceptacji Mastercard; Terminal POS – elektroniczny terminal umożliwiający Użytkownikowi Karty dokonywanie Operacji; Umowa – Umowa pomiędzy Sodexo a Klientem o udostępnienie Kart przez Sodexo na rzecz Klienta; Zastrzeżenie – trwałe unieważnienie Karty w systemie Banku na wniosek Klienta lub Użytkownika działającego w imieniu Klienta lub Sodexo bądź na skutek decyzji Banku; Zablokowanie Karty – czasowe unieważnienie Karty w systemie Banku; Operacja – transakcja lub inna operacja dokonywana przy użyciu Karty w punkcie oznaczonym znakiem akceptacji Mastercard. Operacja zmniejsza Środki Dostępne – możliwe rodzaje Operacji: a) Operacja Bezgotówkowa –zapłata za towary i usługi w punktach wyposażonych w Terminal POS, b) Operacja na Odległość – Operacja Bezgotówkowa bez fizycznego okazywania Karty, np. w Internecie. Numer NIK – poufny numer przekazywany Użytkownikowi wraz z Kartą, służący do identyfikacji Użytkownika Karty w Centrum Obsługi Klienta; Kod PIN – przypisany do danej Karty, znany tylko Użytkownikowi Karty czterocyfrowy poufny numer, który służy do autoryzacji Operacji; Centrum Obsługi Klienta – centrum obsługi zapytań, reklamacji i zleceń Klientów oraz Użytkowników za pośrednictwem kanałów: telefonicznego – Infolinii; pisemnego – na adres Sodexo lub w formie elektronicznej pod adresem info.svc.pl@sodexo.com; zdalnego – poprzez Serwis Internetowy; Infolinia – telefoniczna obsługa dostępna pod numerem 22 535 11 11, w tym samoobsługowe serwisy automatyczne dostępne 24h na dobę 365 dni w roku; Serwis Internetowy – strona www.DlaCiebie.sodexo.pl pozwalająca na uzyskiwanie informacji oraz po zarejestrowaniu Karty, na zarządzanie Kartą w zakresie tam dozwolonym; Warunki – Warunki generowania i korzystania z usług płatności mobilnych udostępnianych dla kart Sodexo. Paragraf 3
 1. Karta służy do dokonywania Operacji, zgodnie ze zleceniem Klienta. Akceptacja Operacji odbywa się poprzez podanie kodu PIN lub CVC2/CVV.
a) Kartą można dokonywać Operacji Bezgotówkowych i Operacji na Odległość, o ile Klient uzgodnił z Sodexo taką możliwość dla danej Karty, b) jeśli daną Kartą nie można wykonywać Operacji Bezgotówkowych lub/i Operacji na Odległość obowiązek powiadomienia Użytkownika o tym fakcie spoczywa na Kliencie. 2. Właścicielem Karty jest Bank. Posiadaczem Karty jest Sodexo. Paragraf 4
 1. Użytkownikiem Karty może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klient udostępnia Kartę Użytkownikowi, Klient jest zobowiązany do udzielenia Użytkownikowi upoważnienia do korzystania z Karty w imieniu i na rzecz Sodexo, obejmującego działanie w imieniu Klienta w zakresie składania reklamacji, zasilania Karty oraz jej Zastrzeżenia i obsługi na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym korzystania z Karty wirtualnej zgodnie z Paragraf 9 ust. 4.
 2. Klient jest zobowiązany do udostępnienia niniejszego Regulaminu wraz z Kartą Użytkownikowi, a także do zobowiązania Użytkownika do korzystania z Karty wyłącznie zgodnie z Regulaminem.
II. Wydawanie Karty Paragraf 5 Podstawą udostępnienia możliwości korzystania z Karty jest zawarcie przez Sodexo Umowy z Klientem/przyjęcie zamówienia od Klienta. Klient zobowiązany jest udostępnić Karty Użytkownikom. Paragraf 6
 1. Klient jest upoważniony do dysponowania środkami do wysokości Środków Dostępnych zgodnie z odrębnym pisemnym porozumieniem/zleceniem/zamówieniem lub Umowę z Klientem. Klient zobowiązany jest zapewnić, że Użytkownik nie będzie przekraczał Środków Dostępnych.
 2. Użytkownik powinien zarejestrować swoją Kartę w Serwisie Internetowym co daje możliwość zarządzania Kartą w trybie online, przez cała dobę, 365 dni w roku, w ramach upoważnienia udzielonego Użytkownikowi.
Paragraf 7 Aktywacja Karty następuje wyłącznie na podstawie zlecenia przesłanego do Banku przez Sodexo. W tym celu Klient lub Użytkownik powinien złożyć Sodexo zlecenie aktywacji Karty zgodnie z Umową z Klientem/odrębnym pisemnym porozumieniem/zleceniem lub zamówieniem. Paragraf 8
 1. Użytkownik musi podpisać Kartę niezwłocznie po jej otrzymaniu. Niepodpisana Karta jest nieważna.
 2. Bank oraz Sodexo nie ponoszą odpowiedzialności za odmowę dokonania Operacji przy użyciu niepodpisanej Karty.
III. Użytkowanie Karty Paragraf 9
 1. Kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, która jest jej Użytkownikiem.
 2. Karta powinna być użytkowana w sposób i w celach zgodnych z niniejszym Regulaminem, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku Operacji mających miejsce za granicą Polski, również zgodnych z przepisami prawa danego kraju. Bank oraz Sodexo nie ponoszą odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą niezgodnie z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Bank użytkowania Karty w sposób niezgodny z Regulaminem Bank jest uprawniony do Zablokowania lub Zastrzeżenia Karty. W takim wypadku Sodexo niezwłocznie powiadamia Klienta.
 4. Dla wybranych Kart jest możliwe utworzenie Karty wirtualnej służącej do płatności Kartą z wykorzystaniem urządzenia mobilnego np. telefonu:
a) Karta wirtualna jest ściśle powiązana z Kartą plastikową, b) wygenerowanie Karty wirtualnej może zostać zrealizowane wyłącznie po uprzednim zarejestrowaniu danych Karty i Użytkownika w Serwisie Internetowym (po udostępnieniu tej funkcjonalności). Zasady korzystania z Karty wirtualnej są określone w Warunkach dostępnych w tym Serwisie, c) korzystanie z Karty wirtualnej i usługi płatności mobilnych jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania Warunków. Paragraf 10
 1. Operacje przy użyciu Karty są rozliczane w Złotych Polskich (PLN).
 2. Operacje w walucie innej niż PLN dokonywane przy użyciu Kart ze znakiem Mastercard:
a) wykonane w walucie EUR, USD lub GBP są przeliczane w Banku na PLN po kursie kupna/sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku dla danej waluty, w dniu rozliczenia Operacji przez Bank, b) wykonane w pozostałych walutach, przeliczane są na USD według kursu Mastercard i zasad stosowanych przez tę organizację, a następnie przeliczane przez Bank na PLN po kursie kupna/sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku, w dniu rozliczenia Operacji przez Bank. 3. Zastosowane kursy walut mogą się zmieniać pomiędzy datą wykonania Operacji, a datą jej rozliczenia/potrącenia ze Środków Dostępnych. 4. Dla Kart ustalone są następujące maksymalne limity Operacji: a) maksymalny dzienny limit Operacji Gotówkowych dokonanych przy użyciu Karty wynosi 6 000 zł/dzień (o ile Klient uzgodnił z Sodexo taką możliwość dla danej Karty), b) maksymalny dzienny limit Operacji Bezgotówkowych, w tym Operacji na Odległość, dokonanych przy użyciu Karty wynosi 20 000 zł/dzień. 5. Podane powyżej limity mogą być zmienione (obniżone) na zlecenie Klienta oraz w uzasadnionych przypadkach przez Sodexo lub Bank. Obowiązek poinformowania Użytkownika Karty o limitach obowiązujących dla Karty spoczywa na Kliencie, Klienta informuje Sodexo. Paragraf 11 Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca podanego na awersie Karty jako data upływu ważności Karty. Karta może być użytkowana w okresie ważności podanym na Karcie lub do czasu jej Zastrzeżenia przez Bank, Sodexo lub samego Użytkownika, zależnie od tego, które z tych zdarzeń wystąpiło wcześniej. IV. Postępowanie w przypadku reklamacji, utraty lub uszkodzenia Karty Paragraf 12
 1. Klient, a po udostępnieniu Karty Użytkownik Karty zobowiązany jest przechowywać Kartę w sposób właściwy, w szczególności zabezpieczając ją przed kradzieżą, utratą lub uszkodzeniem, a także do utrzymania w tajemnicy numeru NIK oraz kodu PIN.
 2. Klient, a po udostępnieniu Karty Użytkownik Karty zobowiązany jest również do:
a) nieudostępniania Karty ani numeru NIK oraz kodu PIN, b) nieprzechowywania Karty razem z numerem NIK i kodem PIN, c) przechowywania Karty, ochrony numeru NIK i kodu PIN z zachowaniem należytej staranności. Paragraf 13 Ze względów bezpieczeństwa numer Karty nie powinien być udostępniany osobom trzecim w celach innych niż: a) dokonywanie Operacji przez Użytkownika, b) zgłoszenie utraty Karty, c) złożenie reklamacji. Paragraf 14
 1. W przypadku utraty Karty w okresie jej ważności, Klient, a po udostępnieniu Karty Użytkownik powinien niezwłocznie zastrzec Kartę,
a) dzwoniąc pod numer Infolinii, lub b) po zarejestrowaniu Karty korzystając z Serwisu Internetowego (o ile taka funkcjonalność zostanie udostępniona Użytkownikowi). 2. Aby Zastrzec Kartę, należy posiadać jej pełny numer oraz numer NIK. 3. Bank, Sodexo oraz Klient, a po udostępnieniu Karty Użytkownik ponoszą odpowiedzialność za Operacje dokonane za pomocą Karty do momentu jej skutecznego Zastrzeżenia w Banku, tzn. potwierdzenia Zastrzeżenia Karty zgodnie z przepisami prawa. 4. Klienta, a po udostępnieniu Karty Użytkownika obciążają nieuprawnione Operacje dokonane przed zgłoszeniem Zastrzeżenia Karty, do kwoty stanowiącej równowartość w Złotych Polskich 150 Euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego walut ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wykonania Operacji. Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione Operacje od momentu ważnego Zastrzeżenia Karty z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 poniżej. 5. Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności Klienta, o której mowa w ust. 4 powyżej, nie dotyczy Operacji, do których doszło z winy Klienta lub Użytkownika Karty, w szczególności jeżeli nie dopełnił on obowiązków określonych w Paragraf 8–13 niniejszego Regulaminu. 6. Warunkiem przejęcia przez Bank odpowiedzialności za nieuprawnione Operacje są: a) niezwłoczne Zastrzeżenie Karty, b) złożenie przez Użytkownika Karty pisemnego oświadczenia wskazującego nieuprawnione Operacje. 7. Bank oraz Sodexo nie ponoszą odpowiedzialności za Operacje dokonane za pomocą Karty, w tym Karty Zastrzeżonej, jeżeli zostały one dokonane przez Użytkownika. 8. Bank ani Sodexo nie dokonuje na rzecz Klienta lub Użytkownika wypłat kwot wynikających z niewykorzystanych środków po upływie okresu ważności lub po zastrzeżeniu Karty, z zastrzeżeniem Paragraf 17 ust.2. 9. Klient, a po udostępnieniu Karty także Użytkownik Karty działający w ramach upoważnienia udzielonego przez Klienta może uzyskać informacje o Środkach Dostępnych w Serwisie Internetowym, na Infolinii lub też w bankomacie posiadającym taką funkcjonalność. 10. Klient, a po udostępnieniu Karty także Użytkownik działający w ramach upoważnienia udzielonego przez Klienta może zgłaszać reklamacje Operacji dokonanych przy użyciu Karty, jak i pozostałe reklamacje, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta. 11. Reklamacje mogą być składane m.in. w związku z niesłusznym obciążeniem Karty kwotą Operacji: a) nieprzeprowadzonej, b) przeprowadzonej po zastrzeżeniu Karty. 12. Reklamacje dotyczące Operacji mogą być składane przez Klienta, a po udostępnieniu Karty także Użytkownika działającego w ramach upoważnienia udzielonego przez Klienta najpóźniej 14 dni po dokonaniu Operacji, której dotyczą. 13. Ze względu na wymagania procesu reklamacyjnego poza Bankiem, reklamacja dotycząca rozliczenia Operacji musi być złożona przez Użytkownika w formie pisemnej i przekazana bezpośrednio do Klienta, który zobowiązany jest przekazać ją w formie pisemnej Sodexo. 14. Rozmowy z Infolinią lub/i z Bankiem, będą archiwizowane przy użyciu nośnika informacji, który Sodexo/Bank uzna za właściwy do dokonania archiwizacji. Paragraf 15 Karta zastrzeżona nie może być ponownie używana. Paragraf 16
 1. W przypadku uszkodzenia Karty uniemożliwiającego jej użytkowanie może być udostępniona nowa Karta.
 2. W celu udostępnienia nowej Karty Klient powinien zlecić Sodexo zamówienie nowej Karty.
V. Opłaty związane z użytkowaniem Karty Paragraf 17
 1. Zastrzega się możliwość pobrania poniższych opłat:
a) opłaty za sprawdzenie Dostępnych Środków w bankomacie posiadającym taką funkcjonalność w wysokości 1 zł, b) opłaty za Operację gotówkową w wysokości 3% wartości środków wypłacanych z bankomatów, ale nie mniej niż 6 zł (o ile Klient uzgodnił z Sodexo taką możliwość dla danej Karty), c) opłaty za zmianę kodu PIN dokonaną przez Użytkownika we wskazanych bankomatach w wysokości 4 zł, 2. W przypadku uszkodzenia, zgubienia lub kradzieży Karty z PIN w okresie jej ważności, na zlecenie Klienta może zostać udostępniona nowa Karta. Koszt udostępnienia nowej Karty wynosi 30 zł/szt. (w tym koszt wydania nowej Karty to 10 zł, a koszt przeksięgowania środków wynosi 20 zł). Opłata zostanie powiększona o podatek VAT według obowiązującej stawki. 3. Opłaty, o których mowa w niniejszym paragrafie, pomniejszają Środki Dostępne. VI. Postanowienia końcowe Paragraf 18
 1. Karta może zostać zastrzeżona bądź zablokowana:
a) na wniosek Sodexo, po uzgodnieniu z Klientem, b) przez Bank, po uzgodnieniu z Sodexo – w razie użytkowania Karty w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, c) na wniosek Użytkownika działającego w ramach upoważnienia od Klienta – w przypadku kradzieży lub utraty Karty, d) przez Bank – w przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia Karty. 2. W razie zastrzeżenia bądź zablokowania Karty Bank zastrzega sobie prawo do jednostronnego zaprzestania świadczenia usług zgodnie z niniejszym Regulaminem, związanych z zastrzeżoną bądź zablokowaną Kartą, ze skutkiem natychmiastowym. Paragraf 19 Po upływie terminu ważności lub na żądanie Banku oraz w przypadkach określonych w Paragraf 15 i Paragraf 18 ust. 1, Klient jest zobowiązany do zapewnienia, że Użytkownik zniszczy Kartę w sposób uniemożliwiający jej powtórne użycie. Paragraf 20
 1. Bank i Sodexo nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wywołane niezawinionym przez Bank i Sodexo brakiem możliwości realizacji Operacji przy użyciu Karty.
 2. Bank i Sodexo nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wywołane brakiem możliwości realizacji Operacji przy użyciu Karty spowodowane awarią sieci komputerowych lub sieci telekomunikacyjnych.
 3. Bank i Sodexo nie odpowiadają za niehonorowanie Karty przez innych uczestników sieci akceptacji Mastercard.
Paragraf 21 Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z użytkowania Karty Klient powinien kierować bezpośrednio do Sodexo. Paragraf 22
 1. Zmiana Regulaminu dla swojej skuteczności wymaga pisemnego powiadomienia Klienta o treści dokonanych zmian w terminie 14 dni przed ich wejściem w życie. Obowiązek poinformowania Użytkownika o dokonanych zmianach spoczywa na Kliencie.
 1. Powiadomienie uważa się za skuteczne z chwilą jego doręczenia Klientowi, który dalej przekaże zmiany w Regulaminie Użytkownikowi.
Paragraf 23 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się nieważne, pozostałe postanowienia zachowują swoją moc, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością Regulamin nie zostałby wydany. Paragraf 24 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.